eKoolikott

E-koolikott

E-koolikott on digitaalse õppevara portaal, mis on mõeldud õppematerjalide leidmiseks ja avaldamiseks. E-koolikotist leiab e-õppevara alus-, üld-, kesk- ja kutsehariduse valdkondadest. Õppevara on enamasti loodud erinevate kasutajate (õpetajad jm spetsialistid) poolt, kuid samuti leiab TLÜ, õppematerjalide kirjastuste ja aineekspertide poolt koostatud materjale ja kogumikke. Allpool valik kogumikke.

Loodud näidistunnikavad toetavad mitmeperspektiivset ja kultuuritundlikku ajalooõpetust. Tunnikavad on loodud tundlike teemade õpetamiseks.

Tunnikavade eesmärk on muuseumide ja arhiivide võimaluste ja lahenduste kasutamine ajalooõppe mitmekesistamiseks. Tunnid on koostatud Eesti ajaloo kursuse õppimiseks.

Lõimitud õppe võimalusi „Industriaalühiskonna“ näitel. Projekt hõlmab põhikooli 8. klassis õpitavaid õppeaineid vaadatuna kehtiva riikliku õppekava (2011) ajaloo ainekava perspektiivist.