Metoodilised juhendid ja ülesanded FOTISe andmebaasi kasutamiseks Eesti ajaloo teemadel

Film ja pilt ajaloo õppematerjalina

Riikliku õppekava (2011) ajaloo ainekava oluliseks taotluseks on õpilaste kriitilise mõtlemise kujundamine, mis toimub erinevate allikate, sh audio-visuaalsed analüüsi kaudu. Filmiarhiiv on digiteerinud filme, pilte, helifaile, mille hulgast sobiva otsimine ajalooõppe illustreerimiseks nõuab õpetajalt lisatööd, samuti metoodilise juhendi või töölehe koostamist.

Samas illustreerib filmikatkend ajastut või toimunud sündmust, nt pioneerikoondus ilmekamalt kui õpetaja kirjeldus. Töölehe toel on võimalik suunata õpilaste tähelepanu fotolt või filmist iseloomuliku tunnuse otsimisele ning analüüsile. Õppetöös peaks kasutama ajaloolasest õpikuautori narratiivse teksti asemel rohkem autentseid allikaid, et õppijad kogeksid ajaloo kui distsipliini loogikat – järeldused tehakse allikate alusel. Digiteeritud allikad annavad selleks järjest suurema võimaluse. Allikate kasutamine õppetöös kujundab harjumust kasutada arhiivide võimalusi nii õppimiseks kui ka täiendava informatsiooni saamiseks.

Projektis osalenud õpetajad Teele Jurtom-Lukašin (Keila Gümnaasium), Aive Peil (Tallinna Humanitaargümnaasium), Sireli Uusmaa (Viimsi Vabaõhumuuseum), Reili Reintal (Viimsi Gümnaasium) otsisid FOTISest iseloomulikke fotosid ja digiteeritud dokumetaalfilme ning koostasid nende kasutamiseks töölehed. Fotode ja filmide valikut konsulteeris Filmiarhiivi konsultant Gerli Rebane. Tööülesanded toimetas Mare Oja. Modereerimise koosolekutel arutati läbi koostatud ülesanded ja toimetaja ettepanekud ning viidi sisse muutused ja/või täiendused. Koostatud õppematerjal võimaldab arendada õppijate foto ja filmi analüüsimise oskus ning oskusi tööks andmebaasiga FOTIS.

Õppematerjal sisaldab:

  • Metoodilisi juhendeid filmide ja fotode kasutamiseks ajalooõppe illustreerimisel ja

  • Õppematerjali (õppeülesandeid) fotode ja filmide kasutamiseks.

Õppematerjalis käsitletud teemad:

  • Teele Jurtom-Lukašin. I Eesti Vabariik: majanduse areng, sisepoliitika, välissuhted, kultuur

  • Aive Peil. II Nõukogude Eesti, sõjajärgsed aastad: majanduse areng, sisepoliitika, kultuur

  • Sireli Uusmaa. III Nõukogude Eesti, stagnatsioon: majanduse areng, sisepoliitika, kultuur

  • Reili Reintal. IV Iseseisvuse taastamine: laulev revolutsioon (sündmused, üritused), riikluse

  • taastamine

Töölehed on kättesaadavad elektrooniliselt Wordi failina ja pdf-formaadis. Valitud filmid ja fotod leiab õpetaja FOTISest töölehel esitatud juhtnööride abil.

Koostajad tänavad Haridus- ja Teadusministeeriumi projekti rahastamise eest.

Film-ja-pilt-ajaloo-õppematerjalina_eessõna.pdf

Eessõna: Film ja pilt ajaloo õppematerjalina

FILM_TEOREETILINE_23.09.pdf

Reili Rental: Miks kasutada filmi ajalooõpetuses?

Ideid-piltidega-töötamiseks.pdf

Ideid piltidega töötamiseks

Vabandame, praegu on õppematerjali sisu kättesaamatu, tegeleme taastamisega.

Eesti Vabariik

Fotod

 • Organisatsioon Noored Kotkad

 • Poola töölised Valga piiripunktis; Eesti-Läti suhted

 • Eesti ja Rootsi suhtes 1930. aastatel; Rootsi kroonprints Narvas

 • Maletaja Paul Keres

Filmid

 • Asundustalude rajamine 1930. aastatel

 • Põlevkivi tööstuse areng Eesti Vabariigis

 • Laulupeo traditsioon XI üldlaulupeo näitel

 • Võidupüha traditsioon ja selle tähistamine

 • Baltisakslaste lahkumine Eestist

 • Tartu rahu tähtsus Eesti ajaloos

 • Tartu rahulepinguga Eestile määratud kulla transport

 • Ülevaade EKP põrandaalusest tegevusest 1920. aastate alguses

Nõukogude Eesti

Fotod

 • Ülevaade pioneeride elust - kooli punanurk

 • Sõjalise väljaõppe tähtsus Eesti NSV´s

 • Ülevaade Kreenholmi manufaktuurist ja sealsetest töötingimustest

 • Eesti NSV ajakirjandusest Johanees Käbini ja Kuuba külaliste kohtumise kajastamise näitel

Filmid

 • Stalini isikukultus Eesti NSV´s

 • Kadrioru lossi ajalugu; Kunst kui ideoloogia tööriist

 • Ülevaade XII üldlaulupeost

 • Küüditamise traagika üksikisiku mälestuste põhjal

 • Ülevaade põlevkivi tööstusest 1930. - ja 1950. aastatel

 • Elamurajoonid 1960. aastatel

 • Tartu rahulepinguga Eestile määratud kulla transport

 • Eesti NSV ja Soome sõprussuhted president Kekkoneni visiidi näitel

 • Tallinna ja Helsingi vahelise regulaarse laevaliini avamine

 • Õppida analüüsima filmi põhjal, kuidas Eesti NSV võttis vastu nõukoguderiigijuhti (Mihhail Gorbatšov).

Eesti iseseisvuse taastamine

Fotod

 • Mõista isikute tähtsust ühiskonna arengus (isikute roll iseseisvuse taastamise protsessis)

 • Erinevad tulevikunägemused Eesti iseseisvuse taastamise protsessis

 • Jaanuarikriisi tähtsus Nõukogude Liidu lagunemise protsessis

 • Eesti Kongressi valimised 1990. aastal

 • Jüri Arraku maal "Püha Jüri võitlus lohega" kui allegoorilise sõnumi kandja

 • Välisvisiidid Eestisse 1990. aastate algul

 • Olukord kaubanduses 1990. aastate alguses

 • Riigikorra ja võimusümbolite seos

Filmid

 • Fosforiidikampaania roll iseseisvuse taastamise protsessis

 • Olmeprobleemid 1990. aastate algul

 • Balti keti roll MRP salaprotokollide avalikustamisel ja rahvusvahelise tähelepanu köitmisel