XIII Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele 2011/2012. õppeaastal

Teemad:

põhikool – Minu pere

gümnaasium – Minu kodukoht ja rahvas

 

PÕHIKOOL

Minu pere

Eesmärk on uurida oma suguvõsa ja perelugu vanemate inimeste mälestustele ja võimalusel ka arhiiviandmetele tuginedes.

Sugupuu. Kolm põlvkonda – vanavanemad, vanemad ja mina. Saab võrrelda erinevate põlvkondadena.

Soovitaksime järgmisi alateemasid erinevate põlvkondade puhul:

Lapsepõlv
 • Kodus või lasteaias
 • Õed-vennad, sõbrad
 • Mängud, mänguasjad
 • Peretraditsioonid koos vanematega
 • Laste riided
 • Maiustused jne
Kooliaastad, haridustee
 • Koolimaja
 • Koolitarbed, sh koolikotid, õpikud
 • Rõivad (kodu-, käigu-/tänava-, peo-, spordi-/vaba aja rõivad, suve-ja talverõivad, argi- ja puhkepäevarõivad, koolivorm) jne
 • Õppetöö kirjeldus: ained, tundide arv, üritused
 • Vaba aeg ja hobid, huvialaringid, noorteorganisatsioonid
 • Huvitavad juhtumised kooliajast jne
Tähtpäevade tähistamine
 • Tähtpäevad: riiklikud ja perekondlikud
 • Tähistamise võimalused ja tavad
Kodu ja elutingimused
 • Lapsepõlvekodu
 • Isiklik kodu
 • Eluhooned: elamu/korter
 • Mööbel
 • Koduümbrus (krunt, aed) jne
Pere ja peretraditsioonid
 • Pere koosseis, omavahelised suhted
 • Peretraditsioonid
 • Suhted sugulaste, naabrite ja sõpradega
Igapäevaelu
 • Tavaline päev lapsepõlvekodus
 • Pereliikmete kohustused
 • Laste osa koduste tööde tegemisel
 • Karistused üleastumiste eest
 • Õhtu pereringis: kindlad tavad, ühised söömaajad, argitoimingud
 • Igapäevaelu oma praeguses peres, suurimad erinevused lapsepõlvest jne
Rõivastus ja riietumine
 • Rõivad (kodu-, käigu-/tänava-, peo-, spordi-/vaba aja rõivad, suve-ja talverõivad, argi-   ja puhkepäevarõivad jne
 • Kodutööde riietus
 • Töö ja ametirõivad jne
Vaba aeg ja huvialad
 • Hobid, , spordiga tegelemine, populaarsed spordialad
 • Sõpruskond
 • Peod jms.

GÜMNAASIUM

 

Minu kodukoht ja rahvas

Eesmärk on uurida ning tähtsustada kodukoha aja- ja kultuurilugu, kodukoha inimeste tegevust ajaloo vältel; siduda kodukoha ajalugu eesti ja maailma ajalooga ning leida nende valdkondadega kokkupuutepunkte ja ühiseid jooni.

Uurimise alla võiks võtta eesti ajaloo kaugeimast ajast kuni tänapäevani, st Eestis elanud (eri rahvusest) inimeste lugu läbi ajalooetappide.

Näiteks:

 1. Varasem eesti ajalugu
 2. Rahvuslik ärkamisaeg
 3. Eesti Vabariigi sünd
 4. Vabadussõda
 5. Eesti Vabariigi aeg 1918–1940
 6. Esimene ja Teine maailmasõda
 7. ENSV aeg
 8. Omariikluse taastamine
 9. Eesti Vabariik 1991–2011

 

Lähtuda võiks järgmistest üldteemadest:

minu kodutalu/ -küla/ -alevi/ -tänava/ -maja/ -linna/ -valla/ -maakonna pöördelised sündmused ja nendega kaasnenud muutused (majanduses, kultuuri- ja hariduselus, elukorralduses, mentaliteedis, elamuehituses, tavades ja kommetes jms);

kodukoha inimene aegruumis, tema tähtsus kogukonnas (seltsid ja liikumised, ühistegevus, kogukonna elu, traditsioonid ja kombed, lood ja legendid, jms;

kodukandi tuntud inimesed ja nende tegevus,  tähtsus ning mõju kogukonnale;

lõimumine, minu pere seotus kogukonnaga, erinevad kultuurid ja rahvused minu kodukohas, nende tegevus, tähtsus traditsioonide hoidmisel jne

 

Eesmärgid

Rahvuslike väärtuste mõtestamine, põlvkondadevahelise sideme ja järjepidevuse hoidmine.

Õpilaste ajaloohuvi süvendamine ja silmaringi avardamine.

Õpilaste iseseisva uurimistöö oskuste arendamine.

 

Ajakava

 1. 7. mail 2011 võistluse teema väljakuulutamine EV presidendi poolt, info ajakirjanduses ja infobukleti levitamine seltsi maakondlikes organisatsioonides, koolides, ainepäevadel.
 2. Mai 2011 – 1. aprill 2012– uurimistööde kirjutamine.
 3. September 2011 – 10. jaanuar 2012 –  osavõtjate registreerimine.
 4. Oktoober 2011 – koolituspäev osalejatele ja juhendajatele
 5. 1. aprill 2012  –  1. mai 2012 –  võistlustööde hindamine.
 6. Mai 2012 – kokkuvõtete tegemine ja lõppkonverents Tartus.

 

Osavõtutingimused

Võistlus toimub kahes vanuseastmes ja erinevatel teemadel:

põhikool (7.– 9. klass),

gümnaasium (10.–12. klass) ja kutsekoolid.

Individuaal — ja grupitööde hindamisalused on ühtsed.

Võistlustöö saata hindamiskomisjonile pealkirjastatult ja märksõnaga varustatult. Tiitellehel on töö pealkiri, märge pk või g ja märksõna. Töö juures on suletud ümbrik, millel märge pk või g ja märksõna, ümbrikus nõutud andmed, vt pöördel. Ümbrikud autorite ja juhendajate andmetega avab žürii pärast tööde hindamist.

Tööd esitada trükituna paberil A4 ja tähesuurus 12. Põhikooli uurimistöö maht on min 15 lk teksti + lisad, gümnaasiumi uurimistöö 20 lk + lisad. Mõlema vanusegrupi uurimistöö teksti maksimumpikkus on 50 lk. Lisad on skeemid, tabelid, fotokoopiad, küsitluslehed, video- või helikassett, CD või muu infokandja.

Viited teha joone all. Töö peab sisaldama kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu.

Juhendi leiab Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi koduleheküljelt www.eays.edu.ee

Tööd saata aadressil Kaare 12, 65605 Võru

Tööde postitamise viimane kuupäev on 1. aprill 2012

Koolid võivad enne tööde žüriile saatmist korraldada koolis konverentsi, ettekandekoosoleku vms ja saata  parimad tööd žüriile.

 

Hindamine

Töid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad erinevate teadusasutuste ja organisatsioonide esindajad. Žürii esitab parimad tööd autasustamiseks ja soovitab need avaldada. Autasustamisest teatatakse eelnevalt. Žürii oma otsuseid ei kommenteeri.

Hindamisel arvestatakse:

leidlikkust ja originaalsust teema valikul ja avamisel, allikmaterjali originaalsust (avaldamata materjal);

allikate mitmekesisust ja usaldusväärsust;

materjali sidumise, üldistuste tegemise ning võrdlemise oskust;

illustreeriva materjali põhjendatust;

kasutatud allikate täpset loetelu;

töö ülesehitust ja vormistust.

Uurimistöö peab olema ajalooalane.

Referaate ega kroonikaid ei arvestata uurimistöödena.

Autasustamine

Žürii määrab mõlemas vanuseastmes 3 peapreemiat:

I auhind 200 eurot

II auhind 175 eurot

III auhind 150 eurot

Parimate tööde juhendajatele on preemia 100 eurot. Žürii jätab endale õiguse auhinnafond vajadusel ümber jagada, lisaks võib žürii määrata eriauhindu.

Kõik osavõtjad saavad tänukirja.

Parimad uurimistööde autorid saavad võimaluse osaleda rahvusvahelistes noortelaagrites.

Võistlus on võrdsustatud olümpiaadidega. Käesoleval võistlusel I-III koha saavutanud abiturientidel on võimalus konkursiväliselt astuda Tartu Ülikooli vabalt valitud erialale.

 

Võistlust toetavad:

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium

 

Uurimistööde võistluse korraldustoimkond

Erki Holmberg (Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei)

Irene Käosaar (Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium)

Heli Kirsi (Rakvere Gümnaasium)

Heivi Truu (Otepää Gümnaasium)

Tiiu Ojala (Võru Kesklinna Gümnaasium, koordinaator) tiiuojala@hot.ee

Viivi Rohtla (Lähte Ühisgümnaasium, koordinaator) viivirohtla@hot.ee

 

Varasemad Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlused Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele:

1999/2000  Eesti pere ja kodu XX sajandil

2000/2001  Eesti kool

2001/2002 Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik

2002/2003  Laps

2003/2004  Muutuv Eesti XX sajandil

2004/2005  Igapäevaelu Eestis XX sajandil

2005/2006  Taasiseseisvunud Eesti

2006/2007  Inimene ajaloos XX sajandil

2007/2008  Eesti Euroopas

2008/2009  Minu Eesti

2009/2010   Meie ühine kodu – Eesti

2010/2011  Kakskümmend aastat Eesti ajaloos 1991-2011