XXVIII ajaloo-olümpiaad 2021/2022

XXVIII üleriigilist ajaloo-olümpiaadi korraldab Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts koostöös Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi, Tartu Ülikooli Teaduskooli ning Haridus- ja Noorteametiga. Olümpiaadi läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Ajaloo-olümpiaadi üleriigiline piirkonnavoor toimub elektrooniliselt põhikoolis 19. jaanuaril ja gümnaasiumiastmes 20. jaanuaril 2022, üleriigiline lõppvoor 5. märtsil 2022 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis.

Piirkonnavoorus osalevad VI–XII klasside õpilased. VI–IX klasside õpilased saavad osaleda klassi jaoks määratud teemal. Gümnaasiumiõpilased saavad valida kolmest etteantud teemast ühe.

Üleriigilises lõppvoorus osalevad õpilased VIII–XII klassist. Lõppvooru kutsutakse võistlema iga piirkonna parimad vastavalt eraldatud kohtade jaotusele (vaata tabelit allpool), tingimusel, et õpilane on saanud vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast. Lisaks pääsevad lõppvooru vähemalt kuus õpilast üleriigiliselt moodustunud pingerea alusel. Lõppvoorus tuleb olümpiaaditöö sooritada samal teemal kui piirkonnavooruski.

Kui piirkonna parima olümpiaaditöö  punktisumma jääb alla 60%, täidetakse vabanenud koht üleriigilise pingerea alusel. Samal viisil täidetakse võimaluse korral kohad, mis vabanevad osalemisõigusest loobumise tulemusena. Kokku kutsutakse lõppvooru 38 õpilast  VIII klassist, IX klassist  ja kolmel teemal gümnaasiumist. Esmakordselt oodatakse osalema ka eesti koolide õpilasi teistest riikides, nendel on võimalus lõppvooru pääseda vaid üldise pingerea alusel.

Olümpiaadi teemad 2021/2022

6. klass – Eesti muinasaeg

7. klass – Viikingid

8. klass – Rootsi suurriigi kujunemine ja aeg (1521–1721). Eesti Rootsi riigi koosseisus 

9. klass – Vabadussõda ja Tartu rahu

Gümnaasium:

Eesti 18. sajandil või

Islam ja araabia maailm kesk- ja uusajal või

Teine maailmasõda

Olümpiaadi lõppvooru kohtade jaotus piirkonniti.

Piirkond Kohtade arv klassi/teema kohta
VIII ja IX klassis Gümnaasiumis
1.   Tallinna linn 8 8
2.   Harjumaa 3 2
3.   Ida-Virumaa 2 2
4.   Lääne-Virumaa 2 2
5.   Pärnumaa 2 2
6.   Tartu linn 4 5
7.   Tartumaa 1 1
8.   Hiiumaa 1 1
9.   Jõgevamaa 1 1
10.  Järvamaa 1 1
11.  Läänemaa 1 1
12.  Põlvamaa 1 1
13.  Raplamaa 1 1
14.  Saaremaa 1 1
15.  Valgamaa 1 1
16.  Viljandimaa 1 1
17.  Võrumaa 1 1
Üleriigiline pingerida Vähemalt 6

 

Põhikooli (VI–IX klass) vene õppekeelega koolide õpilaste olümpiaaditööd tõlgitakse vene keelde, gümnaasiumiastme tööd on ainult eestikeelsed. Eesti keelt emakeelena mitterääkivatel õpilastel on lubatud kasutada eestikeelse olümpiaaditöö paremaks mõistmiseks sõnaraamatut (eesti-vene, vene-eesti), kuid selle vajadusest tuleb korraldajat eelnevalt teavitada.

Piirkonnavoorus on võimalus gümnaasiumiõpilastel üle maailma islami teemal kaasa lüüa ka inglise keeles. Inglise keeles olümpiaadil osalejad võistlevad väljaspool arvestust ning neid ei kutsuta lõppvooru.

Olümpiaadil osaleja peab olema üldhariduskooli õpilane või omandama kutseharidust põhikooli baasil ning kuni 26 aastat vana.

Piirkonnavooru registreerimine toimub 29. novembrist 18. detsembrini 2021, selle kohta tuleb täpsustav informatsioon vahetult enne. Iga õpilane peab end ise registreerima ning kindlasti alles hoidma registreerumise kohta saabunud kinnituskirja, selles kirjas oleva lingi kaudu peab end registreerima olümpiaadi kursusele Harno Moodles, kus ettenähtud ajal antakse juurdepääs olümpiaaditööle. Registreerimisel küsitakse õpilaselt nime, klassi, kooli, tema enda ja  õpetaja e-posti aadressi.

Piirkondlikus voorus on olümpiaaditöö kirjutamise aeg VI–VIII klassis 60 minutit ja töö eest on võimalik saada maksimaalselt 60 punkti. IX–XII klassi õpilaste töö kirjutamise aeg on 100 minutit ja töö eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Üleriigilise žürii liikmed valmistavad ette iga teema kohta märksõnad ning allikate nimekirja, mis on leitav juhendi lõpust. VI ja VII klassis on olümpiaadiks kasutatava allikmaterjali maht kuni 100 lehekülge, VIII klassis kuni 150 lehekülge, IX klassis kuni 200 lehekülge ja gümnaasiumis kuni 250 lehekülge. Materjalide valikul lähtub žürii selle eakohasusest, aga ka kättesaadavusest. Piirkonnavooru olümpiaaditööd ja hindamisjuhendid koostavad üleriigilise žürii liikmed.

Põhikooli piirkondlik voor algab 19. jaanuaril 2022 kell 9.00 VI klassil, kell 11.00 VII klassil, kell 13.00 VIII klassil ja kell 15.00 IX klassil. Gümnaasiumi piirkondlik voor toimub 20. jaanuaril 2022, kell 9.00 alustab üldajaloo teema, kell 11.00 Eesti ajaloo teema ja kell 13.00 XX sajandi teema. Piirkondlik voor on elektrooniline ning viiakse läbi osaleja enda koolis, töö on individuaalne ning kõrvaliste materjalide kasutamine on keelatud. Olümpiaadi ausa läbi viimise eest vastutab kool. Kool peab tagama hea netiühendusega arvuti, vajadusel ka kõrvaklapid (nende vajadusest teavitatakse registreerimisel). Elektroonilises testis tuleb küsimustele vastata järjest, tagasi liikuda ei saa. Vastamise kiirus ei anna lisapunkte, kuid võrdsete punktide korral paigutub pingereas ettepoole kiirem õpilane. Piirkonnavooru ülesandeid kontrollib ja hindab üleriigiline komisjon.

Žürii avalikustab piirkonnavooru tulemused ja lõppvooru kutsutute nimed hiljemalt 31. jaanuariks. Nimekiri avalikustatakse Tartu Ülikooli Teaduskooli (www.teaduskool.ut.ee) ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi (www.eays.edu.ee) veebilehtedel. Õpilastel, kes loobuvad lõppvoorus osalemisest, palutakse sellest teatada hiljemalt 11. veebruariks 2022. See võimaldab pakkuda osalemisvõimalust järgnevatele õpilastele. Korrigeeritud lõppvooru kutsutute nimekiri avalikustatakse hiljemalt 18. veebruaril 2022 Tartu Ülikooli Teaduskooli ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi veebilehtedel.

5. märtsil 2022 toimub Tartus olümpiaadi üleriigiline voor. Lõppvooru olümpiaaditööd koostavad Tartu Ülikooli õppejõud PhD Andres Andreseni juhtimisel. Lõppvooruks olümpiaadi teemad ei muutu, kuid märksõnades ja kirjanduse loendis võivad väikesed muudatused olla, nendest teavitatakse osalejaid individuaalselt. Olümpiaaditöö maht on lõppvoorus VIII klassil 60 punkti, küsimustele vastamiseks on aega 90 minutit, IX klassil ja gümnaasiumis on küsimusi 100 punkti ulatuses ja aega vastamiseks 120 minutit.

Lõppvooru tulemused avalikustatakse nimeliselt Tartu Ülikooli Teaduskooli ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi veebilehtedel isikustatud kujul: nimi, kool, klass, tulemus ja õpetaja/juhendaja nimi. Kõik avalikustatud isikuandmed esitatakse otsingumootoritele kättesaamatul kujul.

 

Eelvooru registreerimisinfo

Eelvooruks registreerumine algab 29. novembril ja lõpeb 18. detsembril kell 22.00.

Õpilastelt küsitakse registreerimisel ka nende õpetaja e-posti aadressi, et vajadusel õpetajaga otse suhelda. Registreerunu saab vahemikus 5.-12.jaanuar enda poolt esitatud aadressile kinnituskirja, et ta on oodatud olümpiaadile ning elektroonilise lingi, millega registreeruda Harno Moodles olümpiaadi kursusele. Palun pange õpilastele südamele, et nad saadud kirja ära ei kustutaks ning teeksid kohe iseregistreerumise Harno Moodlesse, et oleks võimalik määrata testigrupp ja mitte kulutada sellele aega vahetult enne olümpiaadi ja olümpiaadipäeval.

Kui 12. jaanuari õhtuks kirja ei ole, siis vaadaku igaks juhuks oma junk‐maili, kui seal ka kirja ei ole, kontrolligu, kas tema postkast liiga täis ei ole ning siis kirjutagu aadressil: aare.ristikivi@htg.tartu.ee  või aive.kung@gmail.com.

Põhikooli piirkondlik voor toimub 19. jaanuaril 2022. Kell 9.00-11.00 kirjutavad VI klassid, kell 11.00-13.00 VII klassid, kell 13.00-15.00 VIII klassid ja kell 15.00-18.00 IX klassid.

Gümnaasiumi piirkondlik voor toimub 20. jaanuaril 2022, kell 9.00-12.00 kirjutavad üldajaloo teema tegijad, kell 11.00-14.00 Eesti ajaloo teema ja kell 13.00-16.00 XX sajandi teema tegijad.

Olümpiaad viiakse läbi osaleja enda koolis, töö on individuaalne ning kõrvaliste materjalide kasutamine on keelatud. Olümpiaadi ausa läbi viimise eest vastutab kool. Elektroonilises testis tuleb küsimustele vastata järjest, tagasi liikuda ei saa.

Põhikooli õpilaste registreerimine

Gümnaasiumi õpilaste registreerimine teemade kaupa

Moodle keskkonna kasutamine

  1. Kui Teie õpilane on varem Hitsa/Harno Moodle’t kasutanud, siis olümpiaadile iseregistreerumist tehes on vaja kasutada sama kontot oma kasutajanime ja salasõnaga. Süsteem ei lase ühel inimesel mitut kontot kasutada.
  2. Kui Teie õpilane pole varem kasutanud Hitsa/Harno Moodle’t, siis tuleb kõigepealt Harno Moodle konto luua. Soovitan kasutada sellist kasutajatunnust ja salasõna, mis õpilasel kindlasti meeles püsib. Kui kunagi hiljem on vaja uuesti Harno Moodle’t kasutada, peab see meeles olema.
  3. Piirkondlikus voorus on olümpiaaditöö kirjutamise aeg VI–VIII klassis 60 minutit ja töö eest on võimalik saada maksimaalselt 60 punkti.
  4. IX–XII klassi õpilaste töö kirjutamise aeg on 100 minutit ja töö eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti.
  5. Olümpiaaditöö on igas vanuseastmes avatud kaks korda nii kaua, kui kulub testile, seda kahel põhjusel – esiteks toimib test paremini, kui alustamine on hajutatud ning teiseks on koolides erinev päevakava ja erinev IT võimekus.
  6. Olümpiaadi tulemuste hindamisel arvestatakse punktide arvu ning võrdsete punktide korral soorituseks kulunud aega.

Operatiivne info olümpiaadi kohta: aare.ristikivi@htg.tartu.ee , tel: 504868

Aare Ristikivi, ajaloo-olümpiaadi koordinaator

Aive Küng, eelvooru tehnilise teostuse eest vastutaja

Olümpiaadi üleriigiline žürii koosneb Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kuuluvatest  ajalooõpetajatest: Aare Ristikivi (žürii esimees, Hugo Treffneri Gümnaasium), Liis Reier (žürii kaasesimees, Tallinna Prantsuse Lütseum), Karl Hein (Läänemaa Ühisgümnaasium), Oliver Hoole (Tallinna Laagna Gümnaasium), Kalle Lõuna (Läänemaa Ühisgümnaasium), Saskia Sadrak-Tammes (Narva Eesti Gümnaasium), Ilmar Tammisto (Miina Härma Gümnaasium), Terttu-Triin Tomusk (Saue Gümnaasium), Piret Tänav (Saaremaa Gümnaasium), Alla Vinitšenko (Miina Härma Gümnaasium), Liivi Vislapuu (Viljandi Gümnaasium).

Olümpiaaditööde tõlkijaks vene keelde on  Veronika Kim (Tartu Annelinna Gümnaasium), islami teema tõlke inglise keelde teeb Alla Vinitšenko, piirkondliku vooru tehnilise teostuse eest vastutab Aive Küng (Sillamäe Gümnaasium).

Eelvooru tulemused

wdt_ID Eesnimi Perekonnanimi Kool Klass Teema Piirkond Juhendaja Aeg Punktid Koht
1 Arabella Antons Hugo Treffneri Gümnaasium 10-12 Eesti 18. sajandil Tartu linn Kristiina Punga 65 min 91.571,00 1
2 Jürgen Hein Tallinna 21. Kool 10-12 Eesti 18. sajandil Tallinna linn Ingrid Paggi 52 min 33 sekundit 90.643,00 2
3 Robin Liiber Tartu Jaan Poska Gümnaasium 10-12 Eesti 18. sajandil Tartu linn Sirje Allik 49 min 2 sekundit 89.262,00 3
4 Henri Ljaš Rakvere Gümnaasium 10-12 Eesti 18. sajandil Lääne-Virumaa Heli Kirsi 56 min 17 sekundit 88.500,00 4
5 Aadi Parhomenko Hugo Treffneri Gümnaasium 10-12 Eesti 18. sajandil Tartu linn Kristiina Punga 58 min 13 sekundit 88.333,00 5
6 Rando Simson Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 10-12 Eesti 18. sajandil Pärnumaa Epp Pavelts 50 min 26 sekundit 86.357,00 6
7 Katariina Mehide Hugo Treffneri Gümnaasium 10-12 Eesti 18. sajandil Tartu linn Kristiina Punga 74 min 84.333,00 7
8 Marja Järv Hugo Treffneri Gümnaasium 10-12 Eesti 18. sajandil Tartu linn Kristiina Punga 47 min 42 sekundit 84.262,00 8
9 Joonas Asumets Pärnu Ühisgümnaasium 10-12 Eesti 18. sajandil Pärnumaa Õnnela Kukk 73 min 83.333,00 9
10 Maarja Kask Miina Härma gümnaasium 10-12 Eesti 18. sajandil Tartu linn Urma Linnus 36 min 28 sekundit 82.262,00 10
Kool Klass Teema Piirkond

Lõppvooru info

Seoses koroona jätkuva kiire levikuga on lõppvooru korralduses võrreldes algse plaaniga mõned muutused: olümpiaad toimub reedel, 4. märtsil ja kõiki osalejaid ei koondata mitte Tartusse, vaid iga osaleja saab valida endale kõige lähema või mugavama koha töö kirjutamiseks, valikus on Tallinn, Tartu, Sillamäe, Viljandi, Haapsalu ja Kuressaare. Tallinnas toimub olümpiaad Gustav Adolfi Gümnaasiumis (Suur-Kloostri 16), Tartus Miina Härma Gümnaasiumis (Jaan Tõnissoni 3), Sillamäel Sillamäe Gümnaasiumis (Viru pst 26), Viljandis Viljandi Gümnaasiumis (Hariduse 2), Haapsalus Läänemaa Ühisgümnaasiumis (F. J. Wiedemanni 15) ja Kuresaares Saaremaa Gümnaasiumis (Väljaku 8).

Töö algus on kell 11.00, palume osalejatel ole kohal vähemalt 15 minutit varem. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahendid ja vahetusjalatsid, soovi korral võib ühes võtta midagi joodavat ja väike snäkk.

Töö kirjutamiseks on 8. klassi õpilastel aega 90 minutit, teistel 120 minutit. Tegu on avatud vastustega küsimustega (arutlust ei ole), abivahendite kasutamine on keelatud. Erandina on lubatud kasutada eesti-vene ja vene-eesti sõnaraamatut, mis peab sel juhul osalejal endal kaasas olema ning mis tuleb esitada koha peal olümpiaadi läbi viivale isikule kontrollimiseks.

Kõik osalejad peavad enne lõppvoorule tulekut tegema kodus kiirtesti, haigusnähtustega õpilane osaleda ei saa. Kogu siseruumides viibimise aja tuleb kanda maski.

Lõppvooru kutsutute nimekiri

wdt_ID Järjekord Eesnimi Perekonnanimi Kool Piirkond Juhendaja Klass Teema
1 1 Anne Lee Tiks Võru Kesklinna Kool Võrumaa Karin Raudik 8
2 2 Merete Pakarinen Tartu Kristlik Põhikool Tartu linn Tiina Huul 8
3 3 Albert Saks Tartu Mart Reiniku Kool Tartu linn Karolina Antons 8
4 4 Richard Tupits Vanalinna Hariduskolleegium Tallinna linn Kaja Uuspõld 8
5 5 Hanna Helena Kook Vanalinna Hariduskolleegium Tallinna linn Kaja Uuspõld 8
6 6 Ragne Raamat Kääpa Põhikool Võrumaa Merike Värs 8
7 7 Anette Roop Valga Põhikool Valgamaa Marika Riit 8
8 8 Saskia Saar Valjala Põhikool Saaremaa Ester Vaiksaar 8
9 9 Kirke Koolman Ülenurme Gümnaasium Tartumaa Peep Reimer 8
10 10 Lisette Tarto Keila Kool Harjumaa Teele Jurtom-Lukašin 8
Piirkond Klass Teema